فهرست

مقدمه

 

فاصله و شکاف عميق

عيسی, کاپيتان و خلبان ما

خدا و انسان, دو ذات متفاوت

گام نهادن بر روی پل

 

راه بازگشت بسوِی خداوند

در آن طرف شکاف  

محبت خداوند

ارتباطی شگرف با خداوند و ساير مسيحيان  

پل

بازگشت از ايمان ( پَس رفتن )  

عيسی, تنها راه نجات

خدمتگزار خداوند بودن