اسامی و صفات الهی
موسی بخدا گفت
اينک چون من نزد بنی اسرائيل برسم و بديشان گويم خدای پدران شما مرا نزد شما فرستاده است و از من بپرسند که نام او چيست بديشان چه گويم؟
خدا بموسی گفت: هستم آنکه هستم
مطالعه در مورد اسامی و صفات خاصة خدا
تأليفات: خدمات دانشجويان بين المللی بر مبنای ديتِر و مَری بوی؛ هارالد تولکسدورف

فهرست